หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู ้ความชํานาญ  ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาทศัลยศาสตร์ หน่วยประสาทศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2562