หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน เพื่อวุฒิบัตรสาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ สถาบันประสาทวิทยา ฉบับ พ.ศ. 2562