หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน เพื่อวุฒิบัตร สาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับ พ.ศ. 2561