รายชื่อคณะกรรมการราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
ปี 2562-2564
1 นายแพทย์ ยอดรัก ประเสริฐ ประธานราชวิทยาลัย
2 นายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ลิ้มพัสถาน ผู้รั้งตำแหน่งประธาน
3 นายแพทย์ เอก หังสสูต เลขาธิการ
4 นายแพทย์ กุลพัฒน์ วีรสาร เหรัญญิก
5 นายแพทย์ ศรัณย์ นันทอารี กรรมการวิชาการ
6 นายแพทย์ ประดิษฐ์ ไชยบุตร ทะเบียน
7 นายแพทย์ ภัทรวิทย์ รักษ์กุล ปฏิคม
8 นายแพทย์ กฤษณพันธ์ บุณยะรัตเวช บรรณาธิการวารสาร
9 นายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ลิ้มพัสถาน ผู้แทนกลุ่มฯ
10 นายแพทย์ เชิดศักดิ์ แสงศิริทองไชย กรรมการกลาง
11 นายแพทย์ รุ่งศักดิ์ ศิวานุวัฒน์ กรรมการกลาง
12 นายแพทย์ พีระ นาคลออ กรรมการกลาง
13 นายแพทย์ วิสิทธิ์ เสถียรวันทนีย์ กรรมการกลาง
14 นายแพทย์ ธีรพล วิทธิเวช กรรมการกลาง
15 นายแพทย์ ศักดิ์ชัย แซ่เฮ้ง กรรมการกลาง
16 นายแพทย์ อำนาจ กิจควรดี กรรมการกลาง