รายชื่อคณะกรรมการราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
ปี 2564 - 2566
1 นายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ลิ้มพัสถาน ประธานราชวิทยาลัย
2 นายแพทย์ รุ่งศักดิ์ ศิวานุวัฒน์ ผู้รั้งตำแหน่งประธาน
3 นายแพทย์ กุลพัฒน์ วีรสาร เลขาธิการ
4 นายแพทย์ กฤษณพันธ์ บุณยะรัตเวช เหรัญญิก
5 นายแพทย์ อำนาจ กิจควรดี นายทะเบียน
6 นายแพทย์ ประดิษฐ์ ไชยบุตร ปฏิคม
7 นายแพทย์ เอก หังสสูต กรรมการวิชาการ
8 นายแพทย์ ธีรพล วิทธิเวช กรรมการวารสาร
9 นายแพทย์ รุ่งศักดิ์ ศิวานุวัฒน์ ผู้แทนกลุ่มประสาทศัลยแพทย์
10 นายแพทย์ เชิดศักดิ์ แสงศิริทองไชย กรรมการกลาง
11 นายแพทย์ ดิลก ตันทองทิพย์ กรรมการกลาง
12 นายแพทย์ ธัญญา นรเศรษฐ์ธาดา กรรมการกลาง
13 นายแพทย์ ธีระ ตั้งวิริยะไพบูลย์ กรรมการกลาง
14 นายแพทย์ พีระ นาคลออ กรรมการกลาง
15 นายแพทย์ บุญเลิศ ศรีไพโรจน์กุล กรรมการกลาง
16 นายแพทย์ วิสิทธิ์ เสถียรวันทนีย์ กรรมการกลาง